Second Interfaith International Delegation in Kyiv

in Just Peace Mission to Pray

7-10 February 2023

CONTACT:
Mateusz Piotrowski mateusz.piotrowski@europeapatient.com
Follow #ReligiousDelegation2Kyiv

The second Interfaith Delegation, organised by the “Europe, a Patient” Association, returned from Kyiv, where they met with Ukraine’s religious leaders, parliamentarians and Ukrainian NGOs. The delegates prayed together with Ukrainian religious leaders for a just peace for Ukraine and discussed the possibilities of humanitarian and communication support for Ukrainian society.

Druga międzyreligijna delegacja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pacjent Europa, wróciła z Kijowa, gdzie spotkała się z przywódcami religijnymi Ukrainy, parlamentarzystami oraz ukraińskimi organizacjami pozarządowymi. Delegaci modlili się wspólnie z ukraińskimi przywódcami religijnymi o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, rozmawiali o możliwościach humanitarnego i komunikacyjnego wsparcia ukraińskiego społeczeństwa oraz o warunkach sprawiedliwej społecznie odbudowy Ukrainy.

English version (Polish version below)

2nd Interfaith International Delegation came back from Kyiv

“Your visit is a testimony to us that God cares for Ukraine, and that God suffers with us.” – Archbishop Shevchuk told the participants of the interfaith  and international delegation.

The second Interfaith Delegation, organised by the “Europe, a Patient” Association, returned from Kyiv, where they met with Ukraine’s religious leaders, parliamentarians and Ukrainian NGOs. The delegates prayed together with Ukrainian religious leaders for a just peace for Ukraine and discussed the possibilities of humanitarian and communication support for Ukrainian society.

The delegation included:

  • Rabbi Jonathan Wittenberg Senior Rabbi of Masorti Judaism 

  • Imam Sejad Mekić Imam of Cambridge Central Mosque

  • Rabbi Charles Feinberg from the Interfaith Action for Human Rights in Washington DC

  • Father Jacek Siepsiak Jesuit Order, Archdiocese of Kraków

  • Father Marek Milawicki Dominican Order Archdiocese of Wrocław

  • and Aleksander Temkin and Dr Mateusz Piotrowski, Vice-President and President of “Europe, a Patient” Association.

The delegation began its visit on the 7th of December with a prayer at the Babyn Yar, the site of the tragic death of thousands of Jews shot by the Nazis during World War II. The delegation then attended a press conference held at the central UKRINFORM news agency. “The Russian war on Ukraine is a war of aggression, but it is also a war on the moral principles by which we all are supposed to live”– Rabbi Feinberg said at the conference. “We learned in our Scripture that even God repents some of His actions and so we too have that potential. So i believe that someday Russian people will recognise their actions and repent them.” – added Feinberg.

On the 8th of December, the delegation met with the Apostolic Nuncio to Ukraine Visvaldas Kulbokas and the Mufti Ayder Rustemov, and prayed together at the Saint Sophia Cathedral, one of the holiest places for Ukrainian Christians and the most important place for Ukrainian identity.

The delegates then met with Archbishop Sviatoslav Shevchuk, head of the Greek Catholic Church. “Your visit is a testimony to us that God cares for Ukraine, and that God suffers with us” – Archbishop Shevchuk told the newcomers.

“I saw so many people, civilians, killed in the streets of Bucha. In the mass graves we are all equal, we are all human beings: Russian-speaking and Ukrainian-speaking, Christians, Muslims, Jews.” – added the Archbishop.

Archbishop Shevchuk and the delegates devoted much to the non-military challenges facing Ukraine. The Archbishop stressed that right now, without waiting for the end of the war, we must think about creating a country for which people will not only want to die, but also a country in which they will want to live, to which they will want to return from emigration, in which they will want to start and raise families. 

After the meeting with the Archbishop, the delegates met with members of the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada. They discussed the humanitarian needs of their community, paying particular attention to the impact of the nearly year-long Russian full-scale aggression on public health in Ukraine.

The delegates then met with the Masorti Jewish community and heard testimonies from its members who survived the Kyiv bombings. The day ended with a visit to a centre supporting the reintegration of families and children who experienced trauma and violence during the Russian occupation of Ukrainian territories.

On 9 December, the delegates visited Borodianka, Bucha and Irpin, guided by Father Yaroslav Chopan from the Ukrainian Orthodox Church, who hid in occupied Bucha and later witnessed the exhumation of civilians killed and tortured by the Russian troops.

The delegates then met with Roman Catholic Bishop Vitaly Kryvitsky. “Being in eastern Ukraine, I saw Dutch sappers clearing the land of mines. We will need great international support to demine not only our land, but the hearts and minds on which war and violence have left their mark. We are currently training our priests in parishes to know how to talk better with people who have gone through traumatic experiences. This is a great challenge.” Finally, the delegation was taken up by the President Seyran Aryfov from the Association of Muslims of Ukraine, and the Tatar community.

“This is the second but not the last delegation organised by the “Europe, a Patient” Association. We organised an interfaith delegation convinced that physical presence is a special kind of prayer. The interreligious nature of this delegation is a testimony to the possibility and necessity of peace.” – said the originator of the delegation, Vice-President of the Association, social activist and philosopher, Aleksander Temkin.

 

“Europe, a Patient” Association is a pan-European advocacy and expert organisation based in Warsaw. The aim of the Association is to develop policies to respond to the major challenges facing Europe: pandemics, the climate crisis and war based on solidarity and care for the common good.

Polish version (English version above)

Druga międzyreligijna i międzynarodowa delegacja wróciła z Kijowa

“Wasza wizyta to dla nas świadectwo tego, że Bóg troszczy się o Ukrainę, i że Bóg cierpi wraz z nami” powiedział uczestnikom międzyreligijnej i międzynarodowej delegacji arcybiskup Swiatosław Szewczuk.

Druga międzyreligijna delegacja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pacjent Europa, wróciła z Kijowa, gdzie spotkała się z przywódcami religijnymi Ukrainy, parlamentarzystami oraz ukraińskimi organizacjami pozarządowymi. Delegaci modlili się wspólnie z ukraińskimi przywódcami religijnymi o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, rozmawiali o możliwościach humanitarnego i komunikacyjnego wsparcia ukraińskiego społeczeństwa oraz o warunkach sprawiedliwej społecznie odbudowy Ukrainy.

W delegacji udział wzięli: rabin Jonathan Wittenberg (starszy rabin judaizmu Masorti w Wielkiej Brytanii), rabin Charles Feinberg (wieloletni dyrektor Międzyreligijnego Centrum Praw Człowieka w Waszyngtonie, USA), imam Sajed Mekić (imam Centralnego Meczetu w Cambridge, Wielka Brytania), o. Marek Miławicki OP, o. Jacek Siepsiak SJ. Obecni byli również Aleksander Temkin i dr Mateusz Piotrowski, wiceprezes i prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa.

Delegacja rozpoczęła wizytę 7 grudnia modlitwą w Babim Jarze, miejscu tragicznej śmierci tysięcy Żydów, rozstrzelanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Następnie delegacja wzięła udział w konferencji prasowej zorganizowanej w centralnej, państwowej agencji prasowej UKRINFORM. “Ta wojna to wojna o same fundamenty naszej cywilizacji. Zgoda na rosyjską agresję to zgoda na budowanie cywilizacji na morderstwie i wyparciu rzeczywistości.” – powiedział podczas konferencji rabin Feinberg. “W Biblii nawet Bóg pokutował – i zmienił zdanie – i my nie powinniśmy odmawiać nikomu, także Rosjanom możliwości zmiany i pokuty” – dodał Feinberg.

Dnia 8 grudnia delegacja spotkała się nuncjuszem apostolskim w Ukrainie Visvaldasem Kulbokasem oraz muftim Ajderem Rustemowem i modliła się wspólnie pod Soborem św. Sofii, jednym z najświętszych miejsc dla ukraińskich chrześcijan oraz najważniejszych miejsc dla ukraińskiej tożsamości.

Następnie delegaci spotkali się z Arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem Kościoła grecko-katolickiego. “Wasza wizyta to dla nas świadectwo tego, że Bóg troszczy się o Ukrainę, i że Bóg cierpi wraz z nami” – powiedział przybyłym Arcybiskup Szewczuk. 

“Widziałem tak wielu ludzi, cywilów, zabitych na ulicach Buczy. W masowych grobach wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy ludźmi: rosyjskojęzyczni i ukraińskojęzyczni, chrześcijanie, muzułmanie, żydzi.” – dodał Arcybiskup.

Arcybiskup Szewczuk i delegaci poświęcił wiele pozamilitarnym wyzwaniom stojącym przed Ukrainą. “Mamy prawo i obowiązek obrony naszej ojczyzny – powiedział arcybiskup Szewczuk. – Widzimy teraz na każdym kroku plakaty z hasłem <Wierzę w ukraińską armię>. Słyszymy wiele o umieraniu za Ukrainę. To zrozumiałe. Ale to nie wystarczy” – dodał arcybiskup. Arcybiskup podkreślił, że już teraz, nie czekając na koniec wojny musimy myśleć o tworzeniu takiego kraju, za który ludzie będą chcieli nie tylko umierać, ale także kraju, w którym będą chcieli żyć, do którego będą chcieli wrócić z emigracji, w którym będą chcieli założyć i wychować rodziny. “Naszym obowiązkiem jako przywódców duchownych jest przypominanie politykom, by już teraz dbali nie tylko o zwycięstwo w wojnie, ale także o budowanie dobra wspólnego” – zakończył arcybiskup.

Po spotkaniu z arcybiskupem delegaci spotkali się z deputowanymi do ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej. Rozmawiali o humanitarnych potrzebach ich społeczności, szczególną uwagę poświęcając wpływowi trwającej blisko rok rosyjskiej pełnoskalowej agresji na zdrowie publiczne w Ukrainie, a także konieczności ochrony mniej zamożnej części społeczeństwa i wzmocnienia praw pracowniczych w kontekście integracji ukraińskiego ustawodawstwa z prawnymi standardami unijnym, zwłaszcza w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.  

Następnie delegaci spotkali się ze społecznością judaizmu Masorti i wysłuchała świadectw jej członków, którzy przeżyli bombardowania Kijowa. Dzień zakończył się wizytą w centrum wspierającym reintegrację rodzin i dzieci, które doświadczyły traumatycznych przeżyć podczas rosyjskiej okupacji terytoriów Ukrainy.

Dnia 9 grudnia delegaci odwiedzili Borodiankę, Buczę i Irpiń, oprowadzani przez księdza Jarosława Czopania z Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej, który ukrywał się w okupowanej Buczy, a następnie po wyzwoleniu Buczy przez wojska ukraińskie był świadkiem ekshumacji cywilów zabitych i torturowanych przez wojska rosyjskie.

Następnie delegaci spotkali się z biskupem rzymsko-katolickim Witalijem Krywickim. “Będąc na wschodniej Ukrainie widziałem holenderskich saperów, oczyszczających ziemię z min. Będziemy potrzebowali wielkiego międzynarodowego wsparcia do rozminowania nie tylko naszej ziemi, ale serc i umysłów, na których wojna i przemoc zostawiła ślad. Szkolimy właśnie naszych księży w parafiach, by umieli lepiej rozmawiać z ludźmi, którzy przeszli przez traumatyczne przeżycia. To wielkie wyzwanie.” 

Na koniec delegacja została podjęta przez przewodniczącego Rady Muzułmanów Ukrainy, Sejrana Arifowa i społeczność tatarską, która opowiedziała delegatom o swoim zaangażowaniu w pomoc humanitarną oraz obronę Ukrainy.

“To druga, ale nie ostatnia delegacja zorganizowana przez Stowarzyszenie Pacjent Europa. Zorganizowaliśmy międzyreligijną delegację przekonani, że fizyczna obecność to specjalny rodzaj modlitwy. Międzyreligijny charakter tej delegacji jest świadectwem możliwości i konieczności pokoju” – powiedział pomysłodawca delegacji, wiceprezes Stowarzyszenia Pacjent Europa, działacz społeczny i filozof, Aleksander Temkin.

Stowarzyszenie Pacjent Europa jest paneuropejską organizacją rzeczniczą i ekspercką z siedzibą w Warszawie. Celem Stowarzyszenia jest wypracowywanie polityk odpowiadających na najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi Europa: pandemię, kryzys klimatyczny i rosyjską agresję w duchu solidarności i troski o dobro wspólne. 

Organisers:
Europe, a Patient Association:
Aleksander Temkin, Vice-President of EaP
Mateusz Piotrowski, President of EaP
Dorota Bentke, Administrative Manager of EaP

Members of the delegation:

Rabbi Jonathan Wittenberg, Senior Rabbi of Masorti Judaism

Imam Sejad Mekić, Imam of Cambridge Central Mosque

Rabbi Charles Feinberg from the Interfaith Action for Human Rights in Washington DC

Father Jacek Siepsiak, Jesuit Order, Archdiocese of Kraków

Father Marek Milawicki, Dominican Order Archdiocese of Wrocław

Mr. Aleksander Temkin, cofounder of Europe, a Patient Association (POL)

Dr. Mateusz Piotrowski, President of Europe, a Patient Association (POL)

Press Conference in Kyiv | Ukrinform TV